Građevinski otpad na privatnoj parceli

Putem Zelenog telefona Ekološkog društva Krka – Knin zaprimili smo prijavu građanina Knina o odlaganju građevinskog otpada (većinom stari asfalt) na privatnu parcelu koja je nastala gradnjom tj rekonstrukcijom državne ceste Tomislavova u Kninu. Napominjemo da je izvođač radova na navedenoj cesti odlagao na više privatnih parcela u Kninu.
Navedeno mjesto odlaganja građevinskog otpada nalazi se na rubnom dijelu Crvenog jezera kod Knina. Odlaganjem otpada prekinut je prirodni sliv oborinskih voda i zatrpava se postojeći odvodni kanal, te prijeti poplavljivanje susjednih parcela. Obaviješteni su: Građevinska inspekcija, Uprava za inspekcijske poslove - sektor inspekcijskog nadzora okoliša, Grad Knin (komunalni redar), Hrvatske ceste. Povratnu informaciju smo dobili od uprave za inspekcijske poslove koja je dostavila predmet gradu Kninu na nadležno postupanje u skladu s odredbama članka 36. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Grad Knin je ( Komunalni redar ) također odgovorio i u dopisu navodi da se ne radi o nasipanju „strarog asfalta" već obične zemlje te da ne mogu postupati po ovoj predstavci.
Ovo je jedan od brojnih primjera „ prebacivanja loptica" tj. odbijanja rješavanja slučaja radi nadlažnosti, ali je također moguće da je izvođač radova uklonio sporni građevinski otpad kada je čuo za prijavu. Od stranke nismo dobili povratnu informaciju
Inače pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom u čl. 5 kaže:
(1) Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene.
(2) Posjednik građevnog otpada dužan je snositi sve troškove gospodarenja građevnim otpadom.
U Članaku 11. stoji
(2) (1) Županije i Grad Zagreb dužni su u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika odrediti lokacije za gospodarenje građevnim otpadom na svojem području.
(2) Grad Zagreb i jedinice lokalne samouprave dužni su putem reciklažnih dvorišta osigurati preuzimanje građevnog otpada sa svojeg područja.
Ovi članci kao i sam Pravilnik se rijetko poštuju jer građevni otpad često završi na divljim odlagalištima i privatnim parcelama, a u RH rijetke Županije i jedinice lokalne samouprave su osigurali da se Pravilnik provodi.