Sanacija terena nakon završetka eksploatacije mineralnih sirovina

Prema Zakonu o rudarstvu rudarski gospodarski subjekt odgovara za štetu u prirodi i okolišu nastalu uslijed izvođenja rudarskih radova. Isti je tako dužan provesti sanaciju terena nakon završetka ili trajnog obustavljanja rudarskih radova na eksploatacijskom polju, kao i provesti mjere osiguranja u svrhu sprečavanja nastanka opasnosti za ljude, imovinu, te prirodu i okoliš.

1. Ukoliko ste u mogućnosti fotografirajte ili snimite lokaciju na kojoj se nalazi eksploatacijsko polje, te prikupite podatke o gospodarskom subjektu koji je provodio rudarske radove.

2. Napišite kratku izjavu o događaju te što preciznije naznačite lokaciju na kojoj se takva aktivnost provodi/la (uz pomoć Geoportala; www.geoportal.dgu.hr; možete lako utvrditi o kojoj se točno katastarskoj čestici radi).

3. KOME SE JAVITI?
Izjavu zajedno sa foto/video dokumentacijom (ukoliko istu posjedujete) možete proslijediti Rudarskoj inspekciji ustrojenoj pri Ministarstvu gospodarstva, Inspekciji zaštite okoliša ustrojenoj pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, i/ili na servis Zelenog telefona za Vašu županiju (072 123 456).

Napomena: uvijek možete, a naročito ako je stvar velike hitnosti, vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje) gdje će djelatnik koji zaprimi Vaš poziv žurno obavijestit teritorijalno nadležne inspekcijske službe koje će zatim poduzeti potrebne zaštitne mjere.

Hrvatski
Kategorija: