Građevinski otpad već mjesecima završava u šumicama

Građani koji žive na području grada Pule od listopada 2015. godine nemaju gdje propisno odložiti građevinski otpad zbog zatvaranja odlagališta za građevinski otpad Valmarin.

U vezi tog problema dobili smo jako puno upita građana na Zeleni telefon i smatramo da je nedopustivo da se građanima više od 4 mjeseca nije omogućilo propisno zbrinjavanje građevinskog otpada.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom JLRS je dužna odrediti lokacije za
gospodarenje građevnim otpadom na svojem području. Jedinice lokalne samouprave
dužne su i putem reciklažnih dvorišta osigurati preuzimanje građevnog otpada sa svojeg područja.
Prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o gospodarenju otpadom (NN121/15) i dodatku 3. tog pravilnika nalazi se popis otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati, a među ostalim vrstama otpada nabraja se i građevni otpad iz kućanstva (odnosi se samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci).

Stoga smo apleirali i gradu uputili dopis da hitno osigura prihvaćanje građevnog otpada iz kućanstva u reciklažnom dvorištu u Puli kako bi izbjegli stvaranje novih divljih odlagališta optada u prirodi i kako bi Grad Pula u skladu sa Zakonom osigurao građanima pravilno zbrinjavanje građevnog otpada iz kućanstva.

Od Grada Pule dobili smo informacije o planiranoj novoj lokaciji za odlagalište građevinskog otpada koja "predviđa stavljanje u funkciju lokacije Vidrijan. Do sada je donijeta Odluka Gradskog vijeća o pokretanju postupka brisanja eksploatacijskog polja tehničko-građevinskog kamena Vidrian-kamenolom Tivoli iz Registra eksploatacijskih polja, zahtjev Uredu državne uprave IŽ za brisanje predmetne lokacije, provođenje mjera osiguranja na toj lokaciji, inspekcijski nadzor te slijede sve ostale radnje kako bi se loakcija privela namjeni".

Nismo dobili konkretnu informaciju prihvaća li se u reciklažno dvorište i građevinski otpad te kada će se novo odlagalište otvoriti, a sudeći prema pozivima građana na Zeleni telefon do tada će se naše šumice ponovno zatrpati građevinskim otpadom.