Kako komunalno poduzeće "Zlatna Luka" Sukošan "UPRAVLJA" deponijem kraj Sukošana?

Putem „Zelenog telefona“ Eko Zadar je zaprimio prijavu mještana Sukošana koji se žale na neugodan miris koji stanovnicima otežava disanje, a dopire sa lokacije Golog brda, 2 km od naselja.

Već godinama se tu odlaže svakojaki otpad koji sustavno ugrožava zdravlje ljudi i uništava prirodu. Naime kraj tog otpada teče i potok koji se na kraju spaja sa morem, a odlaže se otpad kao što je azbest, ulje, asfalt, trnita i sl.

Taj isti štetni otpad se kasnije pali, te se širi gusti dim neugodnog i zagušljivog mirisa koji traje satima. Također tamo su i smještene otvorene jame u kojima se iskrcavaju fekalije.

Prije dvije godine komunalno poduzeće "Zlatna Luka" Sukošan uzela je na upravljanje taj isti deponij, ali se situacija ništa nije značajno promijenila, već mislimo da se i pogoršala. To isto komunalno poduzeće stavilo ju rampe sa lokotima kako bi mogli naplaćivati odlaganje tog istog otpada.

Prijavu smo proslijedili Ministarstvu zaštite okoliša i prirode koje je utvrdilo da je lokacija Golo Brdo definirana kao reciklažno dvorište u zoni K3-komunalno servisna namjena, te je naređeno Zlatnoj luci Sukošan d.o.o. da ukloni ostale utvrđene nepravilnosti. Problematika pražnjenja septičkih jama proslijeđena je na nadležno postupanje vodopravnoj inspekciji Ministarstva poljoprivrede. Inspekcija zaštite okoliša nije nadležna postupati u dijelu prijave koji se odnosi na naplatu usluge te je podnesak dostavljen na nadležno postupanje carinskoj upravi Ministarstva financija.