Kako se donosi Plan gospodarenja otpadom i Dopune prostornog plana uređenja općine Barilović?

U tijeku je donošenje Plana gospodarenja otpadom i III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Barilović.

U oba je dokumenta istaknuto kako na području općine Barilović nema otpada odbačenoga u okoliš koji bi se smatrao divljim odlagalištem ili nezakonito odloženim otpadom. Samim time ni sanacija divljih odlagališta otpada nije uvrštena u navedene dokumente.

Istovremeno je na Zeleni telefon Eko Pana zaprimljena prijava čak 8 divljih odlagališta otpada na području spomenute općine.

Eko Pan je, za vrijeme trajanja javnog uvida, uputio primjedbe Općini Barilović te ukazao na točne lokacije na kojima se nalazi nepropisno odloženi otpad.

Upućena je i prijava inspekciji zaštite okoliša.

Datoteke: