Zagađenje rijeke Marčinkovac

Prošli mjesec, putem Zelenog telefona, Ekološka udruga „Krka“ Knin zaprimila je prijavu grupe građana o širenju vrlo neugodnih mirisa duž ulice.
Rječica Marčinkovac je, uslijed visokih temperatura, presušila te se neugodan miris širio kao posljedica nakupljenog fekalnog otpada na koritu rijeke. Naime u Marčinkovac se ispušta gradska kanalizacija jednog djela grada, a zbog neodržavanja samog korita došlo je do nakupljanja otpada.
Slučaj smo prijavili Gradu Kninu i komunalnom redarstvu Grada Knina, te vodopravnoj inspekciji. Nakon izlaska na teren djelatnika Grada Knina utvrđeno je širenje neugodnih mirisa zbog neodržavanja korita rijeke te je dogovorena sanacija istog. Sanaciju i čišćenje će obaviti Hrvatske vode u suradnji sa Komunalnim poduzećem Knin.
Pohvalno u ovom slučaju je brza reakcija Grada Knina ali i Hrvatskih voda, kao i inzistiranje izvođača radova da pri samom izvođenju radova nadležni budu predstavnici Grada ali i Ekološke udruge „Krka“ Knin, kako bi se radovi izveli po svim Zakonima i propisima, s posebnim naglaskom na zaštitu prirode i okoliša. Postupak čišćenja i sanacije još nije započeo, u tijeku je priprema potrebne dokumentacije.