Uvijek aktualno: divlja odlagališta otpada

Iako je zakonski jasno regulirana obaveza lokalne samouprave u poduzimanju mjera sanacije divljih odlagališta otpada u praksi se to ne primjenjuje, bar ne tako lako.
Nedavno je na Zeleni telefon udruge Zeleni Osijek zaprimljena prijava jedne takve lokacije u gradu Vukovaru. Radi se o čestici u vlasništvu Hrvatskih željeznica koje nije u funkciji a koju lokano stanovništvo uredovno koristi kao odlagalište otpada. Na molbu pozivateljice da se lokacija sanira komunalno redarstvo se jednostavno proglasilo nenadležno za poduzimanje ikakvih mjera. Uputili smo prozivateljicu u zakonske obveze komunalnog redarstva nakon čega su im zakonske odredbe odjednom bile poznate.
Postojanje ovakvih lokacija nije rijetkost, njihovo suzbijanje ponekad postaje borba s vjetrenjačama. Nažalost prevelik je broj građana koji ne vide problem u ovakvom načinu zbrinjavanja otpada te uopće ne percipiraju posljedice za okoliš. Edukacije i osvještavanje građana nužni su preduvjet da bi ovakve lokacije i nakon sanacije ostale zelene.