promet

Udruga Krka-Knin na Zeleni je telefon zaprimila prijavu o dvije ploče na javnim
površinama za koje su ljudi zapinjali i padali (jedna žena je i ruku iščašila). Javili su komunalnom redarstvu grada Knina (telefonski), a komunalno redarstvo je odmah izašlo na teren i rješava slučaj.

Odlukom o komunalnom redu Grada Karlovca izričito je zabranjeno kretanje vozilima preko javnih zelenih površina, kao i njihovo zaustavljanje i/ili parkiranje.

Usprkos zabrani parkirani automobili na samoj obali rijeke Korane u gradu Karlovcu gotovo su svakodnevna pojava, naročito u ljetnim mjesecima.