ŠTO MOŽETE UČINITI UKOLIKO VIDITE NASIPAVANJE PLAŽE TJ. POMORSKOG DOBRA?

Prema Zakonu o zaštiti okoliša za zahvat nasipavanja pomorskog dobra potrebno je provesti Ocjenu o potrebi procjene zahvata na okoliš. Ukoliko se radi o području Nacionalne ekološke mreže potrebno je provesti i Ocjenu o potrebi procjene zahvata na ekološku mrežu. Ukoliko se radi o "dohrani" plaže nije potrebno provesti navedene postupke no, bitno je razlikovati "dohranu" od "nasipavanja".

Prema obrazloženju MZOIP – Uprave za procjenu utjecaja na okoliš i industrijsko onečišćenje pojam dohrana se ovako tumači: «...dohrana plaže radi se u sklopu tehničkog održavanja postojećih nasutih plaža. Naime, za te potrebe u prvom redu se vadi iz mora materijal koji je tamo odnešen s postojeće plaže zbog djelovanja mora i vjetra, a tek nakon toga se plaža još eventualno dohranjuje plažnim materijalom koji se dobavlja iz drugih izvora.»

Kako bi provjerili radi li se o dohrani ili nasipavanju pomorskog dobra te je li nasipavanje legalno, možete poduzeti sljedeće korake:
1. Ukoliko ste u mogućnosti fotografirajte ili snimite lokaciju
2. Napišite kratku izjavu o događaju te što preciznije naznačite lokaciju na kojoj se takva aktivnost provodi/la (uz pomoć Geoportala; www.geoportal.dgu.hr; možete lako utvrditi o kojoj se točno katastarskoj čestici radi).
3. KOME SE JAVITI?
Zahtjev za informacijom i izjavu zajedno sa foto/video dokumentacijom (ukoliko istu posjedujete) možete proslijediti Općini ili Gradu na čijem se području lokacija nalazi, Inspekciji zaštite okoliša ustrojenoj pri Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, i/ili na servis Zelenog telefona za Vašu županiju (072 123 456). Naime, na temelju informacija treba utvrditi jesu li provedeni svi Zakonom predviđeni postupci te ukoliko nisu -udruga ili pojedinac može poslati prijavu Inspekciji zaštite okoliša i prirode.
Napomena: uvijek možete, a naročito ako je stvar velike hitnosti, vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje) gdje će djelatnik koji zaprimi Vaš poziv žurno obavijestit teritorijalno nadležne inspekcijske službe koje će zatim poduzeti potrebne zaštitne mjere.

Hrvatski
Kategorija: