Analiza zaprimljenih prijava na Mrežu Zelenih telefona u prvom polugodištu 2009. g.

Jedanaest udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske u prvom polugodištu 2009. godine ukupno su zaprimile 1437 prijava. I dalje najveći broj prijava stiže na Zeleni telefon Zelene akcije koji pokriva Grad Zagreb, Zagrebačku, Bjelovarsko-bilogorsku i Sisačko-moslavačku županiju.

I dalje se najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi na kategoriju otpad. Unutar te kategorije zaprimljeno je 497 prijava što čini 34,59% od ukupnog broja prijava. Od ostalih kategorija ističu se zelenilo, gradnja i zrak, te njihov udio iznosi 25,95% od ukupnog broja zaprimljenih poziva.

Obzirom na ulogu Zelenog telefona prilikom rješavanja prijavljenih problema najveći dio rješavali su članovi udruga samostalno, bez direktne suradnje s pozivateljima (43% poziva).Prilikom rješavanja ostalih problema Zeleni telefoni su imali ulogu savjetovanja i pružanja informacija u udjelu od 34% poziva te posredovanja u rješavanju zaprimljenih slučajeva u udjelu od 23% poziva.
Od ukupnog broja zaprimljenih poziva na Zelene telefone njih 67%. Gledajući prema zastupljenosti spola koji poziva Zeleni telefon, zastupljenost žena je 53%, a muškaraca 47%. Postotak anonimnih prijava (41,04%) iako visok, ipak je nešto niži u usporedbi s prošlogodišnjom statistikom. Najniži udio anonimnih prijava imaju udruge Nobilis iz Čakovca i Eko Zadar iz Zadra sa samo 10% takvih prijava, dok je vinkovački Zeleni San imao čak 98% anonimnih prijava.