Hoće li slap Sopot biti zauvijek uništen?

Zelena Istra je putem Zelenog telefona u svibnju zaprimila prijavu građana da su Hrvatske vode pokrenule izradu idejnog projekta retencije te geodetskog projekta na području Tupaljskog potoka i slapa Sopota što je naravno zabrinulo građane, udruge, biologe i stručnjake. Naime, to područje spada u područje Ekološke mreže (Natura 2000) i to u Područja očuvanja značajna za vrste i staništa (POVS), šifra HR2001365 Pazinština, a to je ujedno i stanište strogo zaštićene vrste Veliki vodenjak. Samom izgradnjom brane uništio bi se i slap Sopot budući da bi se zaustavljao dotok vode.
Kako bi dobili potrebne informacije kontaktirali smo brojne nadležne službe od Državnog zavoda za zaštitu prirode, Javne ustanove "Natura Histrica" do Upravnog odjela za održivi razvoj IŽ. Alarmirali smo medije i stupili u kontakt s brojnim građanima.
Prema informacijama Državnog zavoda za zaštitu prirode potvrđeno je da je na tom području predviđena "uspostava nužne zaštite od štetnog i progresivnog djelovanja erozije izvedbom jednostavne i manje obaloutvrde, pera, posmjerne gradnje, traverze, pregrade i sl. u koritu vodotoka. Za taj zahvat Hrvatske vode su OBAVEZNE napraviti Ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu i Ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš. Prema informacijama Upravnog odjela za održivi razvoj IŽ i Državnog zavoda za zaštitu prirode ti postupci nisu još pokrenuti.
Ekološka mreža je specifičan mehanizam kojim se ne štite krajobrazne vrijednosti pa ni ukupna bioraznolikost područja već isključivo ciljne vrste i staništa zbog kojih je područje izdvojeno u mrežu. I zato je osim ovog mehanizma potreban i pritisak javnosti, građana, institucija i struke kako bi se sačuvao ovaj prekrasan dragulj Pazinštine!