analiza poziva

Tijekom 2014. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 2994 prijave. U Tablici 1 prikazan je broj prijava po kategorijama i ukupan broj za svaku udrugu pojedinačno kao i ukupni broj prijava po kategorijama na Mrežu Zelenih telefona.

Tablica 1, Zaprimljene prijave po vrstama problema i udrugama članicama u 2014.