Nedopušteno držanje životinja

ŠTO MOŽETE UČINITI KADA SUMNJATE DA SE OBJEKT U KOJEM SE DRŽE DOMAĆE ŽIVOTINJE NALAZI NA PODRUČJU NA KOJEM TO NIJE DOPUŠTENO

Odlukama o komunalnom redu koje se donose na lokalnoj razini u pravilu je regulirano držanje stoke i peradi na području grada, odnosno općine.
Tako su npr. Odlukom o komunalnom redu Grada Karlovca točno navedena područja na kojima nije dopušteno držanje stoke i peradi.
Ne samo da se takvi objekti moraju nalaziti na točno određenim područjima, već ujedno moraju udovoljavati i posebnim uvjetima uređenja i izgradnje.

1. Ukoliko ste u mogućnosti fotografirajte sporni objekt te prikupite podatke o vlasniku objekta.

2. Nastojte što preciznije naznačiti lokaciju na kojoj se takav objekt nalazi.

3. KOME SE JAVITI?
Napišite kratku izjavu koju zajedno s fotografijama možete uputiti komunalnom redarstvu u Vašem Gradu/Općini. A ukoliko sumnjate da objekt ne ispunjava uvjete uređenja i izgradnje prijavu pošaljite i građevinskoj inspekciji i/ili se obratite na servis Zelenog telefona za Vašu županiju (072 123 456).

Napomena: uvijek možete, a naročito ako je stvar velike hitnosti, vrijeme je vikenda, praznika ili noći, nazvati službu 112 (Državna uprava za zaštitu i spašavanje) gdje će djelatnik koji zaprimi Vaš poziv žurno obavijestit teritorijalno nadležne inspekcijske službe koje će zatim poduzeti potrebne zaštitne mjere.

Hrvatski
Kategorija: