Nasadi vinove loze na otoku Šolti

Udruga Sunce je u ožujku ove godine na Zeleni telefon zaprimila jedan slučaj s otoka Šolte, a u kojem se radi o namjeravanom zahvatu „Podizanje nasada vinove loze na području otoka Šolta“ koje bi trebala provesti jedna privatna tvrtka.
U Elaboratu o spomenutom zahtjevu navedeno je kako se namjeravani zahvat želi obaviti na lokaciji koja se nalazi na području ekološke mreže (područje HR4000024- karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom) te graniči s područjem HR3000094- preplavljene ili dijelom preplavljene morske špilje, grebeni, posidonija. Ovdje je važno naglasiti kako se za zahvate za koje je posebnim propisom kojim se uređuje zaštita okoliša određena ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš Prethodna ocjena obavlja u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Također, podnositelj zahtjeva (privatna tvrtka) propustio je podnijeti zahtjev za prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu iako planira zahvat provesti tako da će krčiti, riperovati i drobiti kamen na teritoriju ekološke mreže na gore navedenom području HR4000024- karbonatne stijene s hazmofitskom vegetacijom. Isto tako, mišljenje da za predmetni zahvat nije potrebno provođenje Glavne ocjene zahvata za ekološku mrežu dalo je tijelo koje za to nije nadležno (Državni zavod za zaštitu prirode).
Zbog svega navedenog smatrali smo kako je nužno provesti postupak Prethodne ocjene i spojiti ga s postupkom Ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš te o istom pravodobno informirati javnost, posebice u svrhu očuvanja navedenih staništa, a s obzirom na veličinu i način izvođenja zahvata.
Udruga Sunce u žalbi na Rješenje Splitsko-dalmatinske županije, Odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša od 15. travnja ove godine u kojoj stoji kako za namjeravani zahvat nije potrebno provesti procjenu utjecaja zahvata na okoliš, predložila je Ministarstvu zaštite okoliša i prirode da ukine predmetno Rješenje, vrati predmet na ponovno odlučivanje uz obvezno provođenje postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno posebnim propisima te da o svemu informira javnost.
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode u svom Rješenju od 28. svibnja ove godine uvažilo je žalbu Udruge Sunce te poništilo rješenje Splitsko-dalmatinske županije i vratilo predmet na ponovni postupak. Ovim rješenjem slučaj je zaključen u korist prijavitelja.