KRATKI VODIČ KROZ NADLEŽNE SLUŽBE PO KATEGORIJAMA

OTPAD

 • komunalni redar (izdaje nalog za uklanjanje otpada s javnih površina)
 • Inspekcija zaštite okoliša (izdaje nalog odnosno rješenje za uklanjanje otpada s privatnih površina te opasnog otpada)
 • U oba slučaja otpad uklanja komunalno poduzeće za odvožnju otpada.
 • Reciklažna dvorišta i poduzeća ovlaštena za otkup i skladištenje pojedinih vrsta sekundarnih sirovina (sve što se može reciklirati)

BUKA

 • sanitarna inspekcija (nadležna za mjerenje buke i ovlaštena za poduzimanje mjera da se buka smanji)
 • komunalni redar (za uklanjanje pojedinih uređaja koji stvaraju buku a nepropisno su postavljeni na pročelja zgrade ili na javne površine..)

GRADNJA

 • građevinska inspekcija ( u svim slučajevima bespravne gradnje )
 • komunalni redar (samo ako je riječ o javnim površinama jer komunalni redari nemaju ovlasti postupanja na privatnim parcelama)
 • urbanistička inspekcija (ukoliko je riječ o povredi urbanističkih ili prostornih planova)
 • zavod za zaštitu spomenika kulture (ukoliko se radi o bespravnoj gradnji ili uklanjanju objekata u zoni kulturne zaštite ili pojedinačnih kulturnih spomenika)
 • Ministarstvo kulture uprava za zaštitu prirode(ukoliko je riječ o gradnji u područjima posebne zaštite i posebne prirodne vrijednosti ili neposredno uz područja)
 • policija (ukoliko gradilište ometa sigurno prometovanje svih sudionika u prometu)

PROMET

 • sanitarna inspekcija (za buku iako to još nisam prakticirala)
 • zdravstvena inspekcija( za zagađenje zraka ni ovo nisam prakticirala)
 • prometna policija (za nepropisno parkiranje na prometnicama ili stazama za bicikle ili pješake), pauk (za nepropisno parkiranje)
 • gradski odjel za promet (ukoliko se traži obilježavanje parkirališnih mjesta, obilježavanje staze za bicikle, staze za pješake, spuštanje rubnika na pješačkim prijelazima ...)
 • komunalno redarstvo (u slučajevima parkiranja na javnim zelenim površinama)

RUDARENJE

 • rudarska inspekcija, građevinska inspekcija

ŠUME

 • šumarska inspekcija, Hrvatske šume, komunalni redar, urbanistička inspekcija (u slučajevima čiste sječe i priprema za gradnju)
 • policija (ako se sumnja na nezakonitu sječu stabala u šumi jer prvi stižu na teren i imaju ovlasti tražiti dozvole za čistu sječu)

VODE

 • vodopravna inspekcija, Hrvatske vode, HZJZ, sanitarna inspekcija (za biološke analize voda ukoliko se radi o ispuštanju kanalizacija ili pražnjenju septičkih jama u potoke, rijeke i jezera)
 • vodočuvari (pri Hrvatskim vodama zaduženi za izdavanje naloga za uklanjanje otpada iz rijeka, potoka i jezera)

ZELENILO

 • komunalni redar (za uništavanje javnih zelenih površina ili sječu stabala na javnim zelenim površinama)
 • poduzeće za održavanje javnih zelenih površina, Gradski odjel za zelenilo pri Gradskom poglavarstvu (koji izdaju dozvole za sječu stabala na javnim gradskim površinama)
 • poljoprivredna inspekcija, Zavod za zaštitu spomenika prirode i kulture (bilo gradski ili državni ukoliko je riječ o zaštićenim vrstama stabala i biljaka ili je riječ o stablima i biljkama na područjima koji su zaštićeni kao kulturna spomenička cjelina)
 • policija (ukoliko se radi o sumnji na nezakonitu sječu stabala)

ZRAK

 • inspektor zaštite okoliša, HTZ, HZJZ, policija (ukoliko se radi o spaljivanju otpada na otvorenom)
 • komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove (za nepropisno izgrađene ili neispravne dimnjake te za priključivanje pojedinih izvora emisije štetnih plinova na nepropisan način ...primjer....kemijska čistionica koja je svoju ventilaciju sa štetnim emisijama pojedinih kemikalija prikopčala na ventilacijski sustav stambene zgrade)

TLO

 • poljoprivredna inspekcija, HTZ, HZJZ, inspekcija zaštite okoliša, gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo, zdravstvena inspekcija, (uglavnom vezano za GMO proizvode bilo da se radi o uzgoju ili plasiranju na tržište ili prskanju poljoprivrednih površina nedozvoljenim sredstvima tj.)

ŽIVOTINJE

 • veterinarska inspekcija ( za nepropisno držanje i smještaj životinja)
 • veterinarsko higijenski servis (za uginule životinje koje treba ukloniti)
 • sanitarna inspekcija (buka s pojedinih farmi ili ispuštanje fekalija s farmi na nepropisan način), Ministarstvo kulture (uprava za zaštitu prirode sa svoja 2 pododjela ukoliko se radi o zaštićenim životinjskim vrstama ili njihovim staništima)
 • policija (ukoliko se radi o mučenju ili ubijanju životinja jer je Kaznenim zakonom mučenje i ubijanje životinja zabranjeno i okarakterizirano kao kazneno djelo)
 • komunalno redarstvo (ukoliko se hrane golubovi u naseljenim djelovima grada što pojedine odluke o komunalnom redu zabranjuju)
 • razne udruge za smještaj napuštenih ili izgubljenih životinja

ZRAČENJE

 • zdravstvena inspekcija ( ukoliko se repetitori za mobilnu telefoniju postavljaju bez uporabne dozvole Ministarstva zdravstva ili u blizini objekata gdje izričito stoji da se ne smiju postavljati ...škole, bolnice...)
 • građevinska inspekcija (ako se repetitor gradi kao poseban objekt bez potrebnih dozvola za gradnju)
 • Agencija za zaštitu od zračenja i HZJZ (za radioaktivna zračenja)
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (ukoliko mobilni operateri nemaju uporabnu dozvolu od tog ministarstva)
 • Ministarstvo kulture Uprava za zaštitu prirode (ukoliko je riječ o postavljanju repetitora na posebno zaštićenim područjima)
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture (ukoliko se repetitor postavlja na zgradi koja je registrirana kao spomenik kulture
Hrvatski