ALERT! Warning: your browser isn't supported. Please install a modern one, like Firefox, Opera, Safari, Chrome or the latest Internet Explorer. Thank you!
Log inLog in to Foswiki. | RegisterSign on to Foswiki.

Google Maps JavaScript API Example

You are here: Zelenitelefon » StatistikaPoziva

ANALIZA ZAPRIMLJENIH PRIJAVA NA MREŽU ZELENIH TELEFONA U 2010. GODINI

Deset udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske svakodnevno zaprimaju prijave građana o problemima koje su zamijetili u okolišu putem jedinstvenog broja telefona za područje cijele Hrvatske, 062 123 456. Svaka od udruga zaprima pozive na području svoje i susjednih županija. Tijekom 2010. godine članice Mreže ukupno su zaprimile 2685 prijava. U Tablici 1 prikazan je broj prijava po kategorijama i ukupan broj za svaku udrugu pojedinačno kao i ukupni broj prijava po kategorijama na Mrežu Zelenih telefona.

Tablica 1, Zaprimljene prijave po vrstama problema i udrugama članicama ukupno_po_udrugama.jpg

Grafikon 1, Zaprimljene prijave po udrugama članicama Pozivi_po_udrugama.jpg

Oko polovine ukupno zaprimljenih prijava stiže na Zeleni telefon Zelene Akcije.

Tablica 2, Zaprimljene prijave po mjesecima Pozivi_po_mjesecima.jpg

Grafikon 2, Zaprimljene prijave po kategorijama Pozivi_po_kategorijama.jpg

I dalje se najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi na kategoriju otpad. Unutar te kategorije zaprimljeno je 728 prijava što čini 27,11% od ukupnog broja prijava. Od ostalih kategorija ističu se zelenilo, gradnja i voda. Obzirom na ulogu Zelenog telefona prilikom rješavanja prijavljenih problema najveći dio rješavali su članovi udruga samostalno, bez direktne suradnje s pozivateljima (43% poziva).Prilikom rješavanja ostalih problema Zeleni telefoni su imali ulogu savjetovanja i pružanja informacija u udjelu od 34% poziva te posredovanja u rješavanju zaprimljenih slučajeva u udjelu od 23% poziva. Postotak anonimnih prijava (41,04%) iako visok, ipak je nešto niži u usporedbi s prošlogodišnjom statistikom.


ANALIZA ZAPRIMLJENIH PRIJAVA NA MREŽU ZELENIH TELEFONA U 2008. GODINI

Jedanaest udruga koje čine Mrežu Zelenih telefona Hrvatske u 2008. godini ukupno su zaprimile 3187 prijava. udio_poziva_po_udrugama.jpg

Najveći broj poziva od ukupnog broja odnosi se na kategorije otpad, zelenilo i razno. Navedene kategorije čine 55,63% zaprimljenih poziva na Zelene telefone. Od ostalih kategorija ističu se gradnja i zrak, te njihov udio iznosi 17,45% od ukupnog broja zaprimljenih poziva.

udio_poziva_po_kategorijama.jpg

Građani se uglavnom žale na divlja odlagališta otpada koja se pojavljuju ili na javnim, zapuštenim površinama ili često u šumskim područjima. Unutar kategorije zelenilo građani su uglavnom prijavljivali probleme vezane za širenje ambrozije, osobito tijekom ljetnih mjeseci te uništavanje javnih zelenih površina. Pozivi u kategoriji zrak najvećim dijelom se odnose na ispuštanje određenih tvari i čestica te širenje neugodnih mirisa iz raznih proizvodnih pogona. Prijavljivani su i slučajevi u kojima su neodgovorni pojedinci spaljivali razni otpad na zakonom zabranjeni način.

Obzirom na ulogu Zelenog telefona prilikom rješavanja prijavljenih problema, od 3187 zaprimljena poziva veliki dio rješavali su članovi udruga samostalno, bez direktne suradnje s pozivateljima (31,78% poziva).Prilikom rješavanja ostalih problema Zeleni telefoni su imali ulogu savjetovanja i pružanja informacija u udjelu od 44,89% poziva te posredovanja u rješavanju zaprimljenih slučajeva u udjelu od 44,89% poziva.

uloga_Zelenih_telefona_u_rješavanju_prijava.jpg

Od ukupnog broja zaprimljenih poziva na Zelene telefone njih 72,11% je riješeno dok je 27,89% u postupku rješavanja. Od slučajeva koji su u postupku rješavanja njih 24,7%je u postupku rješavanja duži niz godina.

Gledajući prema zastupljenosti spola koji poziva Zeleni telefon, zastupljenost žena je 48,44%, a muškaraca 51,56%. Važno je istaknuti da je nažalost još uvijek visok postotak anonimnih prijava (47,7%). Udio poziva iz urbanih područja približan je udjelu poziva s ruralnih područja.


ANALIZA ZAPRIMLJENIH PRIJAVA NA MREŽU ZELENIH TELEFONA U 2007. GODINI

Mreža Zelenih telefona Hrvatske 2007. godine zaprimila 3665 poziva

Last modified by ValMes on 26 Oct 2011 - 10:28 - r4
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS
^