ALERT! Warning: your browser isn't supported. Please install a modern one, like Firefox, Opera, Safari, Chrome or the latest Internet Explorer. Thank you!
Log inLog in to Foswiki. | RegisterSign on to Foswiki.

Google Maps JavaScript API Example

-- IrenaBurba - 09 Dec 2011

Poslovno pismo ili dopis je dokument o određenom poslu ili postupku i najčešći je oblik poslovnog komuniciranja. Njegova osnovna karakteristika je da ono pretpostavlja odgovor. Svaki dopis, osim informacije i poruke koju šalje, odašilje i informaciju o profesionalnosti onoga tko šalje. Drugim riječima – ogledalo je vas i organizacije koju predstavljate.

Vrste poslovnog pisma:

1. Poslovni pozivi

2. Rutinski zahtjevi, upiti i narudžbe

3. Rutinski odgovori

4. Potvrde

5. Prateći dopisi

6. Naknadni dopisi

7. Informativna pisma

8. Izvješće

9. Zahvale

Dijelovi poslovnog pisma

Zaglavlje – podaci o pošiljatelju: naziv organizacije, djelatnost, ulica, broj, mjesto, broj telefona i telefaksa, zaštitni znak. Zaglavlje se piše u vrhu poslovnog pisma, na sredini najčešće, tako da je upadljivo. Može i u ljevom kutu. Mjesto i datum – mogu se pisati ili iza zaglavlja ili iza adrese primatelja. Datum je važan jer se od tog datuma utvrđuju nastale obaveze.

Adresa primatelja – naziv ustanove, tvrtke, djelatnost, odredište, ulica, broj, poštanski broj.          Pozivni znakovi – (oznake) su u funkciji lakšeg arhiviranja i vođenja predmeta.To može biti broj predmeta ili predmet na koji se nadovezujemo, inicijali ili sl.

Predmet ili sažetak – predstavlja kratak sadržaj poslovnog pisma, može se istaknuti debljim slovima ili se može podcrtati. Sadržaj pisma – glavni dio pisma kojim se daje poslovna informacija. On također ima uobičajenu formu: Početak ili „otvaranje“ pisma (oslovljavanje) – možete osloviti sa „Poštovani“,  „Poštovani gospodine“ ili „Poštovana gospođo“, ako znate spol osobe kojoj pišete.

Uvođenje u poruku – kratko i racionalno, pozivanje na ranije dopisivanje, poslovnu vezu, telefonski razgovor, oglas i sl., kao npr.: „Pozivamo se na Vaš upit (faks, e-mail) od... "Temeljem poziva građana na Zeleni telefon prijavljujemo vam...." Poruka – bit, srž pisma u kojem se obrazlaže razlog obraćanja, osnovni podaci o slučaju, bitne činjenice za slučaj i sl.

Završni dio – zaokruživanje poruke, s naglašenim optimizmom i željom za daljnjom suradnjom. Možete koristiti sljedeće primjere: „ „Nadamo se da ćete poduzeti sve potrebne mjere.“, „ S velikim zanimanjem očekujemo Vaš stav.“  „U svako doba smo Vam, s daljnjim informacijama, na raspolaganju.“, „Unaprijed se zahvaljujemo na odgovoru.“, „Unaprijed zahvaljujemo na Vašem trudu.“, „ Za Vaš hitni odgovor bili bismo Vam vrlo zahvalni.“, „U očekivanju Vašeg odgovora.“....

Pozdrav – uljudni oproštaj : „Pozdravljam Vas“, „Primite naše pozdrave“, „S poštovanjem“, „S osobitim poštovanjem“, „Srdačan pozdrav.“

Potpis – sastavni dio pisma koji pismu daje značenje službenog dokumenta. Poslovno pismo potpisuje ovlašeno lice koje zastupa organizaciju (predsjednik udruge ili druga ovlaštena osoba). Potpis se sastoji od naziva organizacije, vlastoručnog potpisa, i otkucanog imena i prezimena ovlaštenog lica s titulom. Ako poslovno pismo potpisuju dvije osobe, onda osoba višeg ranga potpisuje sa desne strane, a osoba nižeg ranga sa lijeve strane.

Sporedni dijelovi poslovnog pisma

Prilozi – dokumenti koji se prilažu uz pismo, navode se ispod sadržaja pisma s lijeve strane: prilog br. 1, prilog br. 2 itd. Raspored kopija – original se šalje poslovnom partneru, a kopije se raspoređuju prema potrebi. U rasporedu kopija navodi se u koliko je primjeraka poslovno pismo umnoženo i kome su kopije dostavljene. (Dostavljeno: Imenovanom, Računovodstvu, Arhivi.. Ili na znanje: Inspekciji zaštite okoliša...)

Dodatak ili postskriptum – sporedni dio pisma koji se piše ako je ispušteno nešto u sadržaju. Dodatak se piše tako da se s lijeve strane nakon 10. slovnog mjesta stavi P.S. dodatak se uvijek parafira jer se stavlja ispod potpisa i pečata.

Uobičajeni format za pismo je format A4. Možete odlučiti napisati pismo na računalu i otisnuti ga na memorandumskom papiru na kojem je zaglavlje s logotipom i podacima o organizaciji u čije se ime obraćate osobi kojoj je pismo namijenjeno. Koristite standardne fontove, pogotovo ako pismo šaljete e-mailom. Arial,Times New Roman i Nimbus sans su možda najprimjereniji za ovakva pisma, a maximum veličina fonta je 12.

Raspored teksta treba napraviti po utvrđenom redu. Na tečajevima poslovnog dopisivanja obično se uče dva tipa ili načina na koji se oblikuje, formira tekst: 1. Američki način formiranja podrazumijeva pisanje teksta bez uvlake, lijevo poravnavanje i takozvani blok.

2. Europsko formiranje teksta poštuje uvlaku na početku teksta i pri prelasku na novi pasus pisma dok su pasusi odvojeni proredom. Odabir načina formiranja nije strogo propisan u poslovnom dopisivanju i odabir je onoga tko sastavlja dopis.

U prilogu pogledajte primjer službenog dopisa!

Last modified by ValMes on 09 Dec 2011 - 10:24 - r2
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback
Syndicate this site RSS
^