Otpad i divlja gradnja-prioritetni problemi okoliša

Vrijeme trajanja: 1.1.2003.- 31.12.2003.
Koordinator: Ekološko društvo Pan - Karlovac
Donator: MZOPUG
Rezultat: Održano osam lokalnih kampanja na temu problema otpada i bespravne gradnje (edukativne radionice na temu pravilnog gospodarenja otpadom i upoznavanje građana sa zakonskom regulativom vezanom uz gradnju).

Hrvatski